Разработване на проектна документация и доставка на подгреватели високо налягане

Тема: „Разработване на проектна документация и доставка на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К)-5,6 RD 21, 22, 11, 12 W01”
Клиент: „АЕЦ-Козлодуй“
Договор: № 172081/19.12.2007
Изпълнение: 2007÷2010

Описание: Извършва се подмяна на всички ПВН на блок №5 и №6 в АЕЦ Козлодуй. Новите ПВН от камерен тип повишават ефективността на енергоблоковете, намаляват разхода на гориво в реактора и поради своята конструкция значително намаляват нужното време за ремонт при ГПР. Освен доставката на оборудването в обема на договора е включено и проектиране на измененията в тръбните трасета възникващи след модернизацията.

Основни моменти в проекта:

 • Изготвяне и съгласуване с Възложителя на уточнено техническо задание;
 • Обосновка и съгласуване на избора на материал за отделните елементи на ПВН-К;
 • Изтотвяне на работен проект за изработката на ПВН-К;
 • Изготвяне на работен проект на цялата системата от присъединителни тръбопроводи – присъединяването на ПВН-К;
 • Провеждане на изчислително – аналитични оценки на топлинната схема на турбина К-1000-60/1500-2 и други анализи за
 • работа на регулатори за подаване на пара и др.;
 • Разработване на предложения за оптимизация на работата на регенеративната система на 5 и 6 блок;
 • Обосновка и предписание за доставка на допълнителен брой предпазни клапани към съществуващите.
 • Поетапна изработка на ПВН-К;
 • Провеждане на заводски изпитания, включително хидравлични проби;
 • Поетапна доставка на ПВН-К на площадката на АЕЦ Козлодуй;
 • Поетапен монтаж на ПВН-К на бл. 5 и 6;
 • Провеждане на функционални изпитания на групата подгреватели за 5 и 6 блок; Изготвяне на отчетна документация за проектирането, израбатката, доставката и проведения монтаж.
 • Изготвяне на инструкции за монтаж, техническо обслужване и ремонт, и експлотация.
 • В допълнение бе разработен проект за реконструкция на системата тръбопроводи към предпазните клапани на ПВН-К;

Галерия