Изготвяне на хидравличен разчет на ТСС – гр. Козлодуй

Тема: „Изготвяне на хидравличен разчет на ТСС – гр. Козлодуй и оценка възможността за присъединяване на нови абонати”
Клиент: „АЕЦ – Козлодуй“
Договор: №268000010/18.05.2016
Изпълнение: 06.2016÷01.2017

С цел оценяване на текущото състояние на топлопреносната мрежа в град Козлодуй е изготвена мащабна схема на града върху която са нанесени тръбопроводите и камерите съгласно чертежи и схеми от документацията на възложителя. Точните местоположения на камерите(шахтите) са съгласувани с GPS на място.

Разработен е изчислителен модел на топлопреносната мрежа базиран на изготвената мащабна карта. Оценяването на възможностите на ТСС се базира на статистически данни от последните 3 отоплителни сезона. Проверката е извършена като се използва максималния среден товар за дадения период за всеки консуматор с 20% запас. Изчислителния модел е с минимално заложен консерватизъм, с цел наподобяване на реалната ситуация на системата.

Галерия

Удостоверение