Изготвяне на техническа документация, изработка, доставка и монтаж на нови анкерни комплекти за СПНЗЧ на блок 6

Тема: „Изготвяне на техническа документация, изработка, доставка и монтаж на нови анкерни комплекти за СПНЗЧ на блок 6”
Клиент: „АЕЦ – Козлодуй“
Договор: № 178014/28.12.2007
Изпълнение: 12. 2007÷05.2008
Описание: Производство и доставка на анкерни комплекти за напрегнати строителни конструкции, нужни за подмяна на съществуващите на блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй. Извършени са анализи с цел определяне на подходящ материал и е предписан процес на термообработка, с оглед постигане на изискванията към мех. характеристики на крайните изделия.

1. Изготвяне на техническа документация за доставка на анкери от СПНЗЧ на блок 6

Задачата се състои от две части :

  • Част 1 съдържа разработената техническа документация – избор и обосновка на конкретна марка стомана за изработка на анкерните винтове и гайки, изготвяне на чертежи на анкерните винт и гайка, по които исканите от АЕЦ „Козлодуй“ изделия да бъдатг изработени. В чертежите са посочени точните размери и съответните допускови полета съгласно приложимия за конкретния случай стандарт ГОСТ и БДС. Строго е предписан и диапазона на необходимата твърдост по целия обем на изделията.
  • Част 2 съдържа подробна програма за провеждане на заводски контрол и входящ контрол на анкерните единици – анкерни винтове и анкерни гайки. Предписани са изисквания за представяне от завода производител на термичните криви за целия процес на термообработка на изделията. По същество, това е един от основните моменти в тази задача, с цел гарантиране на необходимата ударна жилавост и твърдост по целия обем на изделията.

2. Изработка, доставка и монтаж на нови анкерни комплекти за СПНЗЧ на 6 блок на АЕЦ Козлодуй целеше да се изготвят необходимият брой изделия, според предписаните от ТЗ изисквания. Изделията са изработени в завод с доказан опит при производството на подобен вид изделия. От страна на АТП-АтомТоплоПроект ООД бе проведен щателен контрол на процеса на производство с цел постигане на предписаните изисквания към изделията. В най-голяма степен това важи за спазване на точните геометрични размери, допускови полета, технология на термообработка и изискваната твърдост в точно определени зони. Проведен бе разрушителен контрол на образци на анкерни винтове и гайки за отработка на термообработката с цел достигане на необходимата удърна жилавост по целия обем на изделията и респективно постигане на твърдост в строго определения и предписан от нас диапазон за безаварийната работа на тези изделия. Доставените изделия преминаха успешно пълния обем входящ контрол в АЕЦ Козлодуй и бяха монтирани без проблеми към СПНЗЧ на блок 6

Галерия