Доставка на съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци

Тема: „Доставка на съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема”
Клиент: „Ибердрола“
Договор: №4500032188/18.12.2009
Изпълнение: 12.2009÷2018

Описание: Иновативна разработка на първата в света инсталация, намаляваща значително обема на твърди радиоактивни отпадъци посредством плазмено изгаряне. В обема на договора влизат проектиране, доставки на оборудване и изграждане на инсталацията на територията на АЕЦ Козлодуй.

Обхват на дейностите:

Проектиране, доставка на оборудване и материали и монтаж на цялото съоражение включва:

Част МТ- технологични тръбопроводи

 • Всички спомагателни тръбопроводни системи за охлаждаща вода, сгъстен въздух, азот и дизелово гориво;
 • Термохидравлични и якостни анализи;
 • Резервоар за вода за пожарогасене;
 • Газостанция и резервоар за пропан-бутан.

Част МТ- повдигателни съоръжения

 • Висящ едногредов кран с товароподемност 5 т.

Част СК

 • Реконструкция на сградата на СК-2;
 • Фундаменти под съоръженията;
 • Разработване на спектри на реагиране на сградата, сеизмичен анализ на сградата;
 • Сеизмичното осигуряване на съоръженията.

Част Електроинсталации

 • Захранвания 0,4 kV и 6 kV;
 • Осветителна инсталация.

Част АСУТП

 • Управление на всички спомагателни технологични процеси;
 • Управление на Вентилационните системи;
 • Интерфейси със система SCADA, управляваща Съоръжението за плазмено изгаряне.

Част ОВиК

 • Обща вентилация на помещението;
 • Вентилации на технологичните процеси (обеми) за преработка на РАО;
 • Климатизация на Командна зала.

Част ПГС и ПИС

 • МОАБ – частично участие

Галерия