Доставка на инсталация за пречистване на течни радиоактивни отпадъци “Дунав”

Тема: „Доставка на инсталация за пречистване на течни радиоактивни отпадъци “Дунав””
Клиент: „АЕЦ – Козлодуй“
Договор:
Изпълнение: 2004÷2013
Описание: Изгражданата инсталация е предназначена за преработка и кондициониране на отпадъци от ниско и средно замърсени радиоактивни води. Проекта включва в себе си изработването на Технически и Работен проект за транспортируема инсталация, предназначена за преработване и очистване на отпадната вода от спецпералнята, душовете и от трапчетата от механично, химично и радиоактивно замърсяване. Тяхната обработка се налага с цел достигане на съответните нормативни критерии, преди така пречистените води да се прехвърлят в контролните резервоари на централата.

За всички блокове и модули на инсталация „Дунав” са извършени необходимите статико-сеизмични изчисления, както на самите модули, така и на свързващите ги тръбопроводи, заедно със строителната конструкция. Анализът на получените резултатите показа, че са удовлетворени всички критерии на допустимите напрежения.

За цялостното функциониране на инсталация „Дунав” е разработена проектна документация за нейното присъединяване към съществуващите енергийни източници и мрежи, както следва:

  • Проектна документация за подвеждане на грееща пара към изпарителния модул
  • Проектна документация за отвеждане и утилизация на кондензата на греещата пара включително изчисление и избор на топлообменник (охладител) на кондензата
  • Проектна документация за отвеждане на сливове и протечки от модулите към съществуващата спецканализация
  • Проектна документация за свързване на системата за техническо водоснабдяване на централата с изпарителния модул, охладителя на кондензат на греещата пара и осигуряване промиването на пробоотборите
  • Проектиране на вентилационната система на инсталация „Дунав”
  • Проектиране на система за сгъстен въздух
  • Проектиране на системата за присъединяване на очистената вода от инсталацията към контролните резервоари на АЕЦ
  • Проектиране на системата за присъединяването на инсталацията към електрическата мрежа на централата
  • Проектиране на осветлението на инсталацията

Галерия