гр. Пазарджик, ул. „Одрин“ № 75 А, Б и В

Тема: „Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за обособена позиция № 14 – Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Одрин“ № 75 А, Б и В.“
Клиент: Община “Пазарджик”
Договор: 99-30П-92 / 28.07.2016г
Изпълнение: 150 календарни дни
Проектът се финансира от националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел осигуряване на по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнена среда.

Основните дейности залегнали в договора са следните:

  • Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
  • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.
  • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващи строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Галерия