Внедряване на система за оперативен мониторинг

Тема: „Внедряване на система за оперативен мониторинг и поддръжка на основни параметри на водохимичния режим по първи контур”
Клиент: „АЕЦ – Козлодуй“
Договор:
Изпълнение: 2006÷2007
Описание: Внедрява се автоматизирана система за следене на параметрите на водната химия на първи контур на блокове №5 и №6 в АЕЦ Козлодуй. Договорът включва консултантски дейности и работно проектиране на цялата система.

Внедряване на система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметри на ВХР по първи контур – PSC/OLM”, представлява част от програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй” заведена като мярка 49111.

В сравнение с извършвания периодичен контрол до момента на внедряване на мярка 49111, системата за автоматичен мониторинг и поддръжка на основни параметри на водохимичния режим по І-ви контур на енергоблокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” (PSC/OLM), осигурява почти непрекъсната информация за основни химични параметри на флуидите циркулиращи в херметичната зона на енергоблокове 5 и 6.

Осигуряването на бърз и безопасен достъп до информация за основни параметри на водохимичния режим на І-ви контур, в комбинация с навременното предприемане на съответни коригиращи действия от оперативния персонал, осигурява поддържането на оптимални параметри на флуидите от І-ви контур през експлоатационния живот на енергоблоковете което оказва съществено благоприятно влияние върху по-правилната, дълготрайна и безопасна експлоатация на АЕЦ „Козлодуй

Галерия