СОФТУЕР

Хидро- и термо-динамични пресмятания – BOS Fluids;

Смесване на флуида в долна и горна камера на РУ – REMIX/NEWMIX.
Използват се версии специално адаптирани за ВВЕР 1000/320;

Статични и динамични анализи на тръбопроводни системи – Pipesters, Pipe Plus, АСТРА;

NISA-DISPLAY модули HEAT II-III, STATIC, ENDURE – определяне на остатъчен ресурс, елементи под налягане, термични транзиенти, якостни статични и динамични анализи, анализи на умора. Собствени софтуерни разработки пресмятащи умора съгласно ASME и RCC-M.

Фирмата е разработва собствени софтуерни продукти за параметрични вероятностни анализи, статични и динамични якостни анализи на тръбопроводни системи и оборудване.