Тема: Разработване на идеен проект и технически доклад за модернизация на „ТЕЦ Варна“ ЕАД с цел удовлетворяване на съвременните екологични изисквания произтичащи от нормите на екологичното законодателство.

Описание: При изготвянето на идейния проект са предложени утвърдена технология на фирмата Haldor Topsoe за очистване на димните газове от NOx. И сравнително малко позната технология базираща се на амонячен способ за за очистване на газовете от SОx. Очистването на SОx по този способ осигурява като краен продукт азотни торове, носещи приходи вместо продукти подлежащи на депониране.

Целта на проекта е постигане на нормите за допустими емисии:

  • NOx макс. 200 mg/Nm3
  • SO2 макс. 200 mg/Nm3
  • Прах макс. 20 mg/Nm3

Предвидени в проекта основни съоръжения за постигане на тези цели са:

За денитрификацията – реконструкция на горелките и котлите и поставяне в газоходите на реактори с катализатори за SCR (селективна каталитична редукция) с реагент амоняк;

За десулфуризацията – абсорбери с амонячно-сулфатна технология (за разлика от класическите сероочистки с варовик), като финален продукт от които се получава течен азотен тор (амониев сулфат);

За очистването от прах – пълна реконструкция на електрофилтрите с промяна на коронните електроди, стръскващите устройства и напрежението.

Инсталациите включват и помощни стопанства като склад за амоняк с изпарителна станция, инсталация за преработка на течния тор в кристален, модернизация на сгуроотвал и др.

Период на изпълнение: 2012-2013