Тема: „Доставка на съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема”
Клиент: „Ибердрола“
Договор: №4500032188/18.12.2009
Изпълнение: 12.2009÷2018

Описание: Иновативна разработка на първата в света инсталация, намаляваща значително обема на твърди радиоактивни отпадъци посредством плазмено изгаряне. В обема на договора влизат проектиране, доставки на оборудване и изграждане на инсталацията на територията на АЕЦ Козлодуй.

Обхват на дейностите:

Проектиране, доставка на оборудване и материали и монтаж на цялото съоражение включва:

 • Част МТ- технологични тръбопроводи
  Всички спомагателни тръбопроводни системи за охлаждаща вода, сгъстен въздух, азот и дизелово гориво;
  Термохидравлични и якостни анализи;
  Резервоар за вода за пожарогасене;
  Газостанция и резервоар за пропан-бутан.
 • Част МТ- повдигателни съоръжения
  Висящ едногредов кран с товароподемност 5 т.
 • Част СК
  Реконструкция на сградата на СК-2;
  Фундаменти под съоръженията;
  Разработване на спектри на реагиране на сградата, сеизмичен анализ на сградата;
  Сеизмичното осигуряване на съоръженията.
 • Част Електроинсталации
  Захранвания 0,4 kV и 6 kV;
  Осветителна инсталация.
 • Част АСУТП
  Управление на всички спомагателни технологични процеси;
  Управление на Вентилационните системи;
  Интерфейси със система SCADA, управляваща Съоръжението за плазмено изгаряне.
 • Част ОВиК
  Обща вентилация на помещението;
  Вентилации на технологичните процеси (обеми) за преработка на РАО;
  Климатизация на Командна зала.
 • Част ПГС и ПИС
 • МОАБ – частично участие