СЪСТОЯНИЕ НА ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

 

 

Клиент
Проект
Статус
„Проектиране на тема: Нови Климатични камери“  Подписан договор
„D-Project 48-1“  Подписан договор
„Реконструкция и модернизация на Котлоагрегати ЕК 220 т/ч № № 7, 8 на ТЕЦ София“  Подписан договор
„Доставка на съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема.“ Успешно преминати 72 часови изпитания- повече информация за проекта тук
„Contract – Erection works, Project GUD Lichterfelde, Berlin Amendment No.1 to Contract Erection Works“ Изпълнение на завършителни дейности – повече информация за проекта тук
„Проектиране, доставка и монтаж на дизел помпени агрегати 5,6UJ81,82D01 и 5,6VB23,24D01“ Изчакване за издаване на акт 15 – повече информация за проекта тук
„Проект за възстановяване на хидроизолацията на машинна зала и реакторно помещение на блокове 1-4 АЕЦ-Козлодуй“ Завършени фасади в процес на полагане на нова хидроизолация – повече информация за проекта тук
„Доставка и монтаж на вентилаторни секции на автономни кондиционери тип КТА-10, центробежни, двойно засмукващи с вграден ел.двигател.“ Изчакване за издаване на разрешение за монтаж
„Разработване на методика и моделираща програма за оценка на радиологичните последствия от изхвърляния в земната повърхност на течни радиоактивни вещества, генерирани от ядрения горивен цикъл на АЕЦ „Козлодуй““ Приета методика в процес на разработване на софтуер.
 
 „Разработване на обосновка за възможността за продължаването на срока на експлоатация на оборудване по втори контур на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години, анализи,разчети и количествена оценка на остатъчния ресурс на конструкции, системи и компоненти (КСК)“ Подписан договор
  
 „Изследване на тема: „Продължаване срока на експлоатация на кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5t в Машинна зала 5,6ЕБ, кота 30 – изпъление на Работна програма за комплексно обследване на фактическото състояние““ Подписан договор
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Ботевград”, Обособена позиция №5: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.10, вх.А,Б,В,Г Изчакване за издаване на акт 15 – повече информация за проекта тук
„Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособена позиция №49 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бл. 148А, район „Тракия“ Изчакване за издаване на акт 15